Intézményvezető

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Üröm Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Idősek Napközi Otthona

Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.november 01 napjától -2027.október 31. napjái-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2096 Üröm, Ady E. utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény közalkalmazottai tekintetében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.27.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerint az intézményvezetői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, nem áll - szociális tevékenység folytatását kizáró -foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízást, kinevezést követő 3 éven belül vállalja annak megszerzését.
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésének igazolása
 • Iskolai végzettséget, szakképzzettséget, szociális szakvizsgát igazoló bizonyítványok másolata
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • A pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt, a 26/350-054/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Üröm Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2096 Üröm, Iskola utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/8918/2022, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.urom.hu - 2022. augusztus 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.