Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2096 Üröm, Iskola u. 10.
Intézményvezető: Petromán Anikó
06-20-289-8054

gyermekjoletiurom@gmail.com 

A szolgálat ellátja a család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.  A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit szem előtt tartó, speciális személyes szociális szolgáltatás. A szociális munka módszereivel és eszközeivel elősegíti a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szolgálat észlelő- és jelzőrendszert működtet, melynek a tagjai az egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, a nevelési-oktatási intézmények, rendőrség stb.

Szolgáltatások: tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatóhoz, segítő beszélgetés, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, adományok közvetítése, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése, gyermekek és ügyfelek panaszának meghallgatása, illetve ügyében intézkedés, családgondozás, családlátogatás.

A szolgáltatás Üröm község területén élő, minden korosztály számára térítésmentesen igénybe vehető. A szolgáltatás igénybevételéről és annak feltételeiről kérjen tájékoztatást a szolgálat munkatársától. A szolgálat vezetője: Petromán Anikó.

Ha környezetében gyermekbántalmazást, veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlel, tegyen jelzést szolgálatunk felé az alábbi elérhetőségeken:

Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2096 Üröm, Iskola utca 10.

06-20-289-8054

E-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com

Ügyfélfogadás:

  • hétfő: 8.30-13.00
  • szerda: 10.30-15.30
  • péntek: 8.30-12.00

TÁJÉKOZTATÓ 

Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központról

A szolgálat szakmai támogatását a pilisvörösvári Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) (2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5., Tel.: 06-26/334-140, 06-30/228-0249, E-mail: gyermekjolet.pilisvorosvar@gmail.com) biztosítja, melynek feladatai, céljai: a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása; egyéni és csoportos speciális szolgáltatások biztosítása; programszervezés; a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok feladatainak szakmai támogatása. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Nyitva tartás:

hétfő

8.00-17.00

 

kedd

8.00-16.00

 

szerda

8.00-16.00

 

csütörtök

8.00-16.00

 

péntek

8.00-15.00

 

A Központ készenléti szolgálatot működtet a nyitva tartáson túli időben az alábbi telefonszámon: 06-20/276-0065. Ügyeleti idő: hétfőtől-péntekig: délután 16- reggel 8 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon: 0-24 óra

A Központ szolgáltatásainak tartalma:

javaslatot tesz a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére; óvodai és iskolai szociális segítő munka; felkérésre szociális diagnózis készítése; kapcsolattartási ügyelet biztosítása; gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat működtetése; kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel; utógondozást végez, szociális segítőmunkát koordinál a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez; koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, járásban működő szolgálatok számára szakmai támogatást nyújt, önálló és egyéni speciális szolgáltatásokat nyújt:

  • pszichológiai tanácsadás: pszichés problémák, életvezetési- és gyermeknevelési probléma esetén több alkalmas tanácsadáson vehet részt, mely segíthet továbblépni egy nehéz élethelyzetből, elfogadni a külső körülményeket, feldolgozni a lelki terhet.
  • családterápia, családkonzultáció: működési egyensúlyát vesztett családok, párok kaphatnak segítséget konfliktusaik rendezéséhez.
  • jogi tanácsadás: szociális, gyermekvédelmi – és családjogi ügyek, (pl.: bontóperek, gyermektartás, gyermekelhelyezés, házassági – és vagyonjogi ügyek), személyiségi jogokkal kapcsolatos ügyek, munkaügy, polgárjogi ügyek (pl.: öröklés, ingatlanjog, végrehajtási ügyek)

Szolgáltatás igénybevétele: önkéntesen vagy gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a gyámhivatal, illetve a bíróság határozata alapján kell biztosítani. Ellátás igénybevételéről a fenti elérhetőségeken érdeklődhet.

További fontos elérhetőségek:

Ellátottjogi képviselő:

Sajtos Éva mobil: +36 20 489 9657, e-mail: sajtos.eva@ijb.emmi.gov.hu

Gyermekjogi képviselő:

Berze Mariann mobil: +36 20 489 9565, e-mail: mariann.berze@ijb.emmi.gov.hu