Óvodavezetői munkakör

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján pályázatot ír ki.

az Ürömi Napraforgó Óvoda Óvodavezetői munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.szeptember 1 napjától -2027.augusztus 31 napjáig szól.

Munkavégzés helye: 2096, Üröm Fő u. 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • magyar állampolgárság
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati . eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;
 • előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja -e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.augusztus 15 16:00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt a 26/350-054/103 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10). A pályázatra azonosító számot, valamint „Óvodavezető" jelölést fel kell tüntetni.
 • Elektronikus úton, jegyzo@urom.hu 
 • Személyesen lehet benyújtani az Ürömi Polgármesteri Hivatal titkárságán

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága hallgatja meg és véleményezi.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő ülésén - előre láthatólag 2022 augusztus 24 napján- dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Üröm Község honlapja (www.urom.hu) - 2022. május 31

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.urom.hu honlapon szerezhet.