Óvodavezetői munkakör

PÁLYÁZATI KIÍRÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján pályázatot ír ki.
az Ürömi Napraforgó Óvoda Óvodavezetői munkakör ellátására.

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 01 napjától-2029. június 30. napjáig szól.

Munkavégzés helye: 2096, Üröm Fő u. 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 75.§-ában meghatározottak, különösen az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIIl.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség;
 • legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • magyar állampolgárság
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.


Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fejlesztőpedagógus végzettség
 • Hasonló nagyságú vagy az intézménynél nagyobb oktatási-nevelési intézményben eltöltött 5 éven belüli magasabb vezetői megbízás

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a vezetői megbízás idejére szóló5 éves vezetési program, 
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;
 • előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételikötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja -e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 10. 14:00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt a 26/350-054/103 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10). A pályázatra azonosító számot, valamint „Óvodavezető" jelölést fel kell tüntetni.
 • Elektronikus úton, jegyzo@urom.hu
 • Személyesen lehet benyújtani az Ürömi Polgármesteri Hivatal titkárságán

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága hallgatja meg és véleményezi.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Üröm Község Önkormányz.at Képviselő-testülete a soron következő ülésén- előre láthatólag 2024 május 29 napján- dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 (harminc) napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Üröm Község honlapja (www.urom.hu)