Bölcsődevezető állásajánlat

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ürömi Hóvirág Bölcsőde

Bölcsődevezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. november 1. napjától - 2027. október 31. napjái-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2096 Üröm, Petőfi S. utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzat által fenntartott Hóvirág Bölcsőde, mint intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátására, gondozók és egyéb foglalkoztatottak irányítása, a szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek megteremtése, az előírt személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról való gondoskodás, az intézménybe felvett gyermekek ellátásával kapcsolatos szakmai feladtok ellátása. A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, előírt nyilvántartások vezetése, élelmezéssel kapcsolatos feladatokban való közreműködés. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. (1) bekezdés alapján a magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkakörre (szakgondozási kinevezés) mellett - látja el a magasabb vezetői beosztással származó feladatait.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) az etörvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,• 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 2/8 pontja szerint végzettség megléte (csecsemő és kisgyermeknevelő BA, bölcsődei szakdolgozó OKJ, csecsemő és kisgyermekgondozó OKJ, csecsemő és gyermeknevelő-gondozó OKJ, csecsemő és gyermekgondozói OKJ, kisgyermekgondozói nevelő OKJ, végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • A 257/2000 (Xll.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján legalább 5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésének igazolása
  • Iskolai végzettséget, szakképzzettséget igazoló bizonyítványok másolata
  • A pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző nyújt, a 26/350-054/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2096 Üröm, Iskola utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/9736/2022, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.urom.hu - 2022. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvántartásának