Családsegítő munkakör

Üröm Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ürömi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2096 Üröm, Iskola utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet vonatkozó részei alapján családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. NM rendelet 2 sz. mellékletének II. részben megjelöltek szerinti képesítési előírások.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Részletes szakmai önéletrajz 
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Üröm Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2096 Üröm, Iskola utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: l/13142/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
    vagy
  • Elektronikus úton Petromán Anikó részére a gyermekjoleti@urom.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.urom.hu - 2022. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a pályázati felhívást visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.