Kéményellenőrzés

Tájékoztatom Üröm község lakosságát arról, hogy településünkön a kéményseprő ipari tevékenységekről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében az ún. társasházi sormunka jellegű

kéményellenőrzéseket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ munkatársai végzik.

Pest megyei társasházi sormunkaterv alapján, a munkálatok elvégzésének tervezett időpontja

Üröm közigazgatási területén: 2023. szeptember 1-től november 30-ig kerül sor.

Elérhetősége:

 • levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
 • személyes ügyintézés: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. szám

Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kérhető: Tel: 1818-9-11 menüpontban, E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Egyben tájékoztatom arról is, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől megszüntette azon egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.
 • Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
 • Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhely, telephely, vagy fióktelepként bejelentve.

Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, -használója dönti el, hogy igénybe veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. A kémény ellenőrzés díjmentes abban az esetben, ha az ingatlan a fenti feltételeknek megfelel.

Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés. A társasházak esetében a kéményellenőrzés a jogszabályi előírások szerint sormunka jelleggel történik, azaz a kéményseprő az általa meghirdetett két időpontban kísérli meg az ellenőrzés elvégzését. A sormunka jellegű munkavégzés egyben azt is jelenti, hogy azt az első két meghirdetett időpontban megrendelés nélkül végzi a közszolgáltató. A kémény ellenőrzése díjmentes, ha a társasházi ingatlan magánszemély tulajdona, nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye bejelentve.

Amennyiben a társasház albetétjének tulajdonosa vagy használója nem biztosította a meghirdetett két időpontban az ellenőrzés elvégzését, abban az esetben neki meg kell rendelnie a pótellenőrzést független attól, hogy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet a tulajdonosa az ingatlannak, és függetlenül attól, hogy van-e a lakásban bejegyzett székhely, telephely, vagy fióktelep. A megrendelt pótellenőrzés díjfizetési kötelezettséggel jár.

A kéményellenőrzés megrendelésének módjai: www.kemenysepres.hu ügyfélszolgálat/megrendelés menüpontban található űrlap kitöltésével online leadható.

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a 2019. évi CCXI. tv. 5. §-an foglalt kötelezettségének eleget téve a kéményseprők feladatainak ellátását tegyék lehetővé, és az ehhez szükséges feltételeket biztosítsák.

 

Sormunka

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.

A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni.

Az égéstermék-elvezető használata és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember az előírtnál gyakoribb ellenőrzést és tisztítást javasolhat. Erről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

 • az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
 • minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
 • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
 • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
 • az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
 • a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények teljesülését, valamint ellenőrzi az érzékelő működőképességét.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés átlagosan húsz-harminc percet vesz igénybe. (A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető!)

Amennyiben a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart.

Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és annak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi ingatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdonosok – részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók kezdeményezésére a közszolgáltató – közöttük ellátási területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve – egy közösen egyeztetett időpontban, a törvényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő írja elő – megrendelésnek minősül és költségekkel jár.

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti be:

 • Online az ügyfélszolgálat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
 • Telefonon a 1818-9-1-1-es menüpontban
 • E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen
 • Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen
 • Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon (Megyei ügyfélszolgálati irodák)
 • Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon.

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő egylakásos ingatlanoknál a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente kötelező. A kéményseprőipari tevékenységet megrendelésre a területi kéményseprőipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében. A kéményseprőipari szolgáltatók listája itt érhető el, vagy a gyakran ismételt kérdések között keressen rá: Ki az én kéményseprőm?

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelem ellátási területéhez tartozó társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépületen belül, önálló rendeltetési egységben működik, ott a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését. A kéményseprő az ellenőrzést költségtérítés ellenében végzi el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos, vagy az ingatlanhasználó nevére. A költségtérítés az egyedi égéstermék-elvezető esetében kűrtönként értendő, míg a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetőknél a bekötések számától függően, arányosan történik meg. A katasztrófavédelem a kéményseprőipari tevékenységet közfeladatként látja el, ezért a számlán szereplő összegnek nincs általános forgalmi adótartama (ÁFA), a fizetést átutalással kell rendezni. A fizetendő összeg a társasház, vagy lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele.