2850/25 hrsz-ú ingatlan értékesítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Üröm Község Önkormányzata tulajdonában levő 2850/25 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2096 Üröm Iskola u.10) a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2014 (/X.11} számú rendelettel módosított 27/2012 (X.31} számú önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Üröm Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

1.1. 2096 Üröm, 2850/25 hrsz.
1.2. Területe: 1212 m2
1.3. Megnevezése: belterület
1.4. Műszaki állapota: közművesítetlen, a szilárd burkolatú úttal ellátott Kmethy György utcáról megközelíthető, tehermentes, HÉSZ szerinti besorolása: LK-3 jelű, kisvárosias lakóövezet
1.4.1. Elhelyezkedése: Belterületi
1.4.2. Építési övezet neve Bécsi úti társas
1.4.3. Kialakítható telekterület: 1500 m2
1.4.4. Beépítési mód: szabadonálló
1.4.5. Beépíthetőség legnagyobb mértéke: 30%
1.4.6. Építménymagasság legnagyobb mértéke: 6.0 m
1.4.7. Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%
1.4.8. Rendeltetési mód: a telken egy épület helyezhető el
1.5. Vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
1.5.1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 75.000.000.- Ft+ Áfa
1.5.2. A hasznosítás módja: értékesítés

2. A versenyfelhívás feltételei:

a.) A vagyontárgy kikiáltási ára: minimum 75 millió Ft+ ÁFA
b.) A Képviselő-testület nem határoz meg nyilvános licitálást, a legmagasabb árat megjelölő ajánlattevő részére kerül értékesítésre az ingatlan.
c.) A pályázat (vételi ajánlat) benyújtási határideje 2022.április 14 (csütörtök) 12 óra 00 perc. Az ajánlatokat postai úton kell benyújtani oly módon, hogy az a benyújtási határidőre megérkezzen az Ürömi Polgármesteri Hivatalba, vagy az Ürömi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell, lezárt borítékban, határidőn belül leadni.
d.) A Képviselő-testület a pályázatok nyilvános bontását és a legmagasabb ajánlatot tevő vevő részére történő elidegenítésről szóló döntését a 2022. április 27. szerda 17 órakor tartandó testületi ülésén hozza meg.
e.) A pályázati biztosíték összege 7,5 millió Ft (minimum vételár nettó 10 %-a), melyet a pályázati kiírás szerint az Önkormányzat bankszámlájára kell megfizetni, a pályázati kiírás szerint. A pályázati biztosíték legkésőbb 2022. április 13. napján 16 óra 00 percig kell az Önkormányzat bankszámlájára megérkeznie
f.) A pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában levő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv.3.§. (1) bekezdés l.pontja szerinti átlátható szervezet ( továbbiakban együtt: pályázó)

3. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a.) Cím: Üröm község Önkormányzat, 2096 Üröm, Iskola u.10.
b.) Az ajánlatok beérkezésének ideje: legkésőbb 2022. április 14 (csütörtök) 12.00 óra
c.) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat postai úton kell benyújtani oly módon, hogy az a benyújtási határidőre megérkezzen az Ürömi Polgármesteri Hivatalba, vagy az Ürömi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell, lezárt borítékban, határidőn belül leadni.
d.) Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e.) Az ajánlatokat egy eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti és másolati példányát oly módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülés mentesen ne lehessen hozzácsatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályáznak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani.
f.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
g.) A Képviselő-testület a pályázatok nyilvános bontását és a legmagasabb ajánlatot tevő vevő részére történő elidegenítésről szóló döntését a 2022. április 27 (szerda) 17 óra kor tartandó testületi ülésén hozza meg.
h.) A. pályázati biztosíték összege 7,5 millió Ft (minimum vételár nettó 10 %-a), melyet az Önkormányzat bankszámlájára kell megfizetni, a pályázati kiírás szerint. A pályázati biztosíték legkésőbb 2022.április 13 napján 16 óra 00 percig kell az Önkormányzat bankszámlájára megérkeznie.
i.) A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja.
j.) A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő 8 napon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatai:

1. természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét.
2. átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
3. jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

További csatolandó dokumentumok:

1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv.3.§. (2) bekezdése szerint az (!}.bekezdés l.pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
2. A pályázó árajánlatát, mely nem lehet kevesebb mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül egyösszegben átutalással teljesíti.
3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.
4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
5. Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírásához szükséges mértékben hozzájárul
7. A pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok benyújtásának, felbontásának helye, ideje, módja:

a.) az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2022. április 27. napján 17 óra, az Ürömi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2096 Üröm, Iskola u.10), testületi ülés keretében
b.) Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg

6. Az eredményhirdetés módja: az ajánlatok felbontását követően, folytatólagos testületi ülésen.

10. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

A szerződéskötés helye: Ürömi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri irodája (2096 Üröm, Iskola u.10) A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázóval a testületi ülésen (amennyiben jelen van a nyertes ajánlattevő) történik az egyeztetés a szerződéskötés időpontjáról. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nincs jelen, úgy a megadott elérhetőségen történik a kapcsolatfelvétel.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nv.tv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak az irányadók.

Az ingatlannal kapcsolatos műszaki kérdésekben tájékoztatást, illetve helyszíni megtekintéssel kapcsolatos egyeztetést Légrádiné Balajti Edit műszaki főtanácsos nyújt. (06 26/350-054/108 mellék)

Üröm, 2022. február 15. 
Laboda Gábor sk. polgármester