Tájékoztató adóelőleg csökkentés lehetőségéről


Tisztelt Adózó!

Megjelent a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet.

Ez alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a későbbiekben Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 1 %-os adómértékkel kiszámolt (Ürömön ez 50 %) összeget kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Ha a fent megnevezett adózóink élni kívánnak az adófelezés lehetőségével – a 2021. március 16-i előlegfizetés miatt –, legkésőbb 2021. február 25-éig nyilatkozatot kell tenniük a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. A nyilatkozatot 2021. január 1-től kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújthatja be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A KATA adóalanyoknak nem kell nyilatkozatot benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékeli az adó összegét.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis-, és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban KKV tv.) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV tv. 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1%. (Ürömön a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2%.)

A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:

  • a beszámoló készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adó év első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatai;
  • a beszámoló készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adó év árbevétel és létszámadatai;
  • a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatai. 

A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeggel jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az adófelezés lehetősége akkor alkalmazható, ha a nyilatkozaton kívül bejelenti telephelyének címét, ha az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint ezt nem tette meg.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Üröm, 2021.01.19.                                                         
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző