Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.)

a 19/2015 (II. 25.) Kt. számú határozat alapján  

    p á l y á z a t o t    í r    k i

Az új egészségházban levő szabad helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására.

hely                            funkció                                     m2       hrsz          bérleti díj Ft.+áfa/hó

1. Üröm,                    szabadon megjelölhető         116      3152/3             150.000. Ft+áfa

Dózsa György út 34.

2. Üröm,                    szabadon megjelölhető         21,31   3152/3             50.000. Ft+áfa

Dózsa György út 34.

Az ingatlan jól megközelíthető, közművekkel ellátott.

A közüzemi díjak fizetése, az összközmű költségének a bérlemény m2-re vetített része, illetve aránya. A meghirdetett ingatlan belsőleg és külsőleg alakítható a bérlő saját költségére, de ennek költsége nem írható le a bérleti díjból. A külső változtatáshoz a képviselő-testület hozzájárulását kell kérni. A bérlő, amennyiben a bérleti idő lejárta előtt szünteti meg bérleti jogviszonyát, úgy köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ötévi bérleti idő után ez a kötelezettség nem áll fenn.

Pályázatot bármely magán és jogi személy benyújthat.

A sikeres pályázónak a 116 m2 helyiség pályázat esetén öt havi bérleti díjnak megfelelő összegű biztosítékot (kauciót) (750.000. Ft.) kell az önkormányzat 11742001-15390280 számlájára befizetnie, míg 21,31 m2 helyiség után szintén 5 havi 250.000. Ft.) a kaució összege.

A kaució megfizetésének határideje a pályázat benyújtását megelőző 2. nap.

A nyertes pályázó, amennyiben a pályázat elnyerésétől számított 15 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, úgy a kauciót elveszti.

Bérlő a bérbeadó hozzájárulásával jogosult a bérleményt a bérlet időtartama alatt továbbadni.

Sikertelen pályázat esetén a pályázati biztosíték, a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A bérlet minimális időtartama 5 év. Szerződéskötés 2015. január 01-től. A bérleti díj az évenkénti inflációval növekedik.

A bérleti szerződés határozatlan időre lesz megköthető, mely a minimális időtartamon belül úgy mondható fel, hogy a bérlő a kauciót elveszti. A minimális idő után (5 év) – 6 hónapos felmondási idővel – a bérlet felmondható a bérbeadó és a bérlő részéről is. Ez esetben elszámolás után a kaució fennmaradó része visszajár.

A pályázatok beadási határideje a részletes pályázati kiírás szerinti tartalommal folyamatosan lehetséges.

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm Iskola utca 10.) Titkársága.

A pályázó által benyújtott pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. A pályázatnak meg kell felelnie a pályázati felhívásban és a tájékoztató dokumentációban megjelölt tartalmi és formai követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett és részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

                  - a pályázati felhívás feltételeire

                  - a pályázati cél megvalósítására

                  - az ellenszolgáltatás összegére, megfizetésére és határnapjára.

2. Pályázó neve, állandó lakhelye, telephelye, ha az előbbitől eltér, az esetben értesítési, levelezési címe.

3. Telefonos, vagy elektronikus elérhetőségei.

4. Nyilatkozatot arról, hogy

- az ingatlant milyen célra és időre kívánja bérbe venni,

- az ingatlant személyesen megtekintette, annak jogi és műszaki tulajdonságait ismeri,

- a pályázó a pályázat feltételeit megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Befizetés igazolása a befizetett pályázati biztosítékról (kaució).

6. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Üröm Dózsa György út 34. szám alatti ingatlanban lévő helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítása” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

A pályázatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

Az ingatlan helyszíni bemutatására lehetőség van, a helyszíni bejáráson való részvételi szándék jelzését telefonon a Főépítészi Irodával kell egyeztetni. (06-26-350-054)

Pályázatok elbírálása

A pályázati ajánlatok ismertetése

-          A pályázatokat tartalmazó zárt borítékot a képviselő-testület ülésén kell felbontani.

-          A felbontásra meg kell hívni a pályázókat.

-          A felbontásánál a kiíró, a pályázó és a kiíró által meghívottak lehetnek jelen.

-          A pályázat felbontását követően ismertetni kell:

                  - a pályázó nevét,

                  - székhelyét,

                  - a pályázat lényeges tartalmát (kivéve azokat az adatokat, melyek                       nyilvánosságra hozatalát ajánlattevő megtiltotta)

     -   A kiíró a felbontás után azt köteles először megállapítani, hogy a pályázatok közül,           melyek érvénytelenek.

     -   Érvénytelen a pályázat:

-          olyan pályázó nyújtotta be, aki nem volt jogosult részt venni a pályázatban

-          határidő után nyújtották be

-          az előírt biztosítékot nem, vagy nem a megfelelő formában bocsátotta rendelkezésre

-          az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, továbbá a 27/2012 (X.31.) számú önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak.

-          a teljesítési határidőt nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlathoz köti.

-          A kiíró feladata, hogy gondoskodjon a pályázatok felbontásáról, illetve ismertetésekor a bejelentett kifogások észrevételek jegyzőkönyvben történő rögzítéséről.

Eredménytelen az eljárás ha:

-          nem érkezett pályázat

-          csak érvénytelen pályázatok érkeztek

-          a kiíró egyik pályázatot sem tartja megfelelőnek.

Az eredmény kihirdetésére a testületi ülés keretén belül kerül sor.

A bérleti szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálását követő 15 napon belül kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Üröm, 2015. február 25.

Üröm Község Önkormányzat

Képviselő-testülete  

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark