Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Idősek Klubja intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

Egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Idősek Klubja vezetése, irányítása, az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek vezetési feladatinak ellátása, a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézmény zavartalan működésének biztosítása.

Pályázati feltételek:

-          Az 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 1., 3., 8.1. alpontjában foglalt felsőfokú szakirányú szakképzettség

-          Legalább öt éves a szociális ellátás, vagy az egészségügyi ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat

-          Büntetlen előélet

-          Cselekvőképesség

-          Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státus.

-          Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          A végzettséget igazoló okiratok másolata

-          Részletes szakmai önéletrajz

-          Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

-          A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

-          A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondokság alatt

A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt évre szól, azaz 2017. november hó 01. naptól 2022. október hó 31. napig.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén –a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény:

-          A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

-          A kozigallas. hu oldalon történő megjelenéstől számított 30 nap.

-          A pályázatokat a Képviselő-testület 2017. október hó 31-ig bírálja el.

-          A pályázatot Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve lehet benyújtani (2096. Üröm Iskola utca 10.)

-          A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet dr. Halász Mónika jegyzőnél a 06-26-350-054-es telefonszámon.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark