Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.)

a 183/2014. (XII. 10.) Kt. számú határozat alapján  

 p á l y á z a t o t    í r    k i

Üröm Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező budapesti 065804 hrsz-ú 1 hektár 7585 m2 területű, 065817/2 hrsz.-ú, 12 ha 1402 m2 térmértékű, természetben Budapest III. kerület Csillaghegy ingatlanok értékesítésére.

Az ingatlanok a következőképpen vásárolhatók meg:

A 065804 hrsz-u és a 065817/2 hrsz-u terület csak együtt, mininális értékesítési ára 220.000.000.-Ft.

Az értékesítés ÁFA mentesen történik.

*

A 065804 hrsz.-ú, továbbá 065817/2 hrsz.-ú területek KSzT szerinti besorolása Z-KP-III.S.P.

Az ingatlanok Buda legészakibb részén a Duna és Üröm Község közötti részen találhatóak. A közelben családi házak és társasházak helyezkednek el. A Halom és Pusztakúti utcákhoz csatlakozó területek parcellázottak, teljesen közművesítettek. Igényes családi és társasházakkal beépítettek. Az autóbusz és HÉV közlekedés biztosított. A jelzett területen 1995.-ig agyagbánya volt, melyet feldolgozott az ott lévő téglagyár. A bánya és a téglagyár 1995.-ben megszűnt. Ezt követően a területet feltöltötték és parkosították. A terület 18 éve feltöltött.

Az ingatlanok területén közművek nincsenek.

*

Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képező ingatlanok per-, teher- és igénymentességét, és azt, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését, illetve szerződés szerinti birtokba lépését akadályozná, vagy korlátozná.

Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, előírásairól Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában lehet kérni a 06-20-479-3090 telefonon, illetve minden hét szerdáján 12:00-ig 06-26-350-054 telefonszámon.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az 1991. évi XXXIII. tv. 39 § (1) bekezdés értelmében az ingatlan fekvése szerinti másik önkormányzatot a tulajdonában levő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg. Jelen esetben elővásárlási jog illeti meg a 163/2013 (VIII.28.) Kt. határozat szerinti jogosultat. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be a 065804 hrsz-u és a 065817/2 hrsz-u ingatlanok megvásárlására, természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm Iskola utca 10.) Titkársága.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

Folyamatosan lehet pályázni, mindaddig, míg a meghirdetett ingatlanok eladásra kerülnek.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Csillaghegyi ingatlanok” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

 

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

 

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat szerződést kíván kötni. A pályázónak a 220.000.000.-Ft. értékű ingatlan pályázata esetén 22.000.000.-Ft.összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742001-15390280 számú bankszámlájára, mely az adásvételi szerződésben foglalóként kerül kikötésre.

Amennyiben a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 45 nap.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

-                     A pályázó adatait:

            a./ természetes személy esetén: a vevő(k) személyes adatait (név, születési idő, anyja       neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,

            b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma,       meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti      cégkivonat és aláírási címpéldány,

  • ØCégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

      A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.

      A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 45. napig ajánlati kötöttséget vállal.

      A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

      A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

      A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

 

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja

Az ajánlatok felbontásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (2096. Üröm Iskola u. 10.)

Az ajánlatok felbontásának ideje:

A folyamatos pályáztatásra tekintettel a pályázatok bontására és elbírálására kitűzött testületi ülésen történik a pályázat benyújtását követő 15 napon belül.

Az ajánlatok felbontásának módja:

Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró e-mailen, illetve telefonon történő értesítéssel hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

Az elbírálás ideje:

A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testület soros vagy rendkívüli ülésén kerül sor.

Az elbírálásra jogosult:

A pályázat eredményességéről, vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A Képviselő-testület az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel nyilvánítja nyertessé.

Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően írásban is értesítjük az elbírálás eredményéről.

Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja:

A szerződéskötés helye:

Üröm Község Polgármesteri Hivatala (2096. Üröm Iskola u. 10.)

A szerződéskötés időpontja:

A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, az 1991. XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak.

Üröm, 2014. december 10.

Üröm Község Önkormányzat

Képviselő-testülete  

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark