Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.) a 160/2014. (XI. 13.) Kt. számú határozat alapján

 p á l y á z a t o t í r k i

Az új egészségházban levő szabad helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására.

hely funkció m2 hrsz bérleti díj Ft.+áfa/hó

1. Üröm, szabadon megjelölhető 116 3152/3 200.000. Ft+áfa

Dózsa György út 34.

2. Üröm, szabadon megjelölhető 21,31 3152/3 60.000. Ft+áfa

Dózsa György út 34.

Az ingatlan jól megközelíthető, közművekkel ellátott.

A közüzemi díjak fizetése, az összközmű költségének a bérlemény m2-re vetített része, illetve

aránya. A meghirdetett ingatlan belsőleg és külsőleg alakítható a bérlő saját költségére, de

ennek költsége nem írható le a bérleti díjból. A külső változtatáshoz a képviselő-testület

hozzájárulását kell kérni. A bérlő, amennyiben a bérleti idő lejárta előtt szünteti meg bérleti

jogviszonyát, úgy köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Ötévi bérleti idő után ez a

kötelezettség nem áll fenn.

Pályázatot bármely magán és jogi személy benyújthat.

A sikeres pályázónak a 116 m2 helyiség pályázat esetén öt havi bérleti díjnak megfelelő

összegű biztosítékot (kauciót) (1.000.000. Ft.) kell az önkormányzat 11742001-15390280

számlájára befizetnie, míg 21,31 m2 helyiség után szintén 5 havi (300.000. Ft.) a kaució

összege.

A kaució megfizetésének határideje 2014. 12. 15. 16.00-ig.

A nyertes pályázó, amennyiben a pályázat elnyerésétől számított 15 napon belül nem

köti meg a bérleti szerződést, úgy a kauciót elveszti.

Bérlő a bérbeadó hozzájárulásával jogosult a bérleményt a bérlet időtartama alatt továbbadni.

Sikertelen pályázat esetén a pályázati biztosíték, a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon

belül visszafizetésre kerül.

A bérlet minimális időtartama 5 év. Szerződéskötés 2015. január 01-től. A bérleti díj az

évenkénti inflációval növekedik.

A bérleti szerződés határozatlan időre lesz megköthető, mely a minimális időtartamon belül

úgy mondható fel, hogy a bérlő a kauciót elveszti. A minimális idő után (5 év) – 6 hónapos

felmondási idővel – a bérlet felmondható a bérbeadó és a bérlő részéről is. Ez esetben

elszámolás után a kaució fennmaradó része visszajár.

A pályázatok beadási határideje a részletes pályázati kiírás szerinti tartalommal: 2014. 12. hó

17 nap 17 óráig nyújtható be.

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm Iskola utca 10.) Titkársága.

A pályázó által benyújtott pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. A pályázatnak meg kell felelnie a pályázati felhívásban és a tájékoztató dokumentációban

megjelölt tartalmi és formai követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett és részletes és jogilag kötelező erejű

nyilatkozatát:

- a pályázati felhívás feltételeire

- a pályázati cél megvalósítására

- az ellenszolgáltatás összegére, megfizetésére és határnapjára.

2. Pályázó neve, állandó lakhelye, telephelye, ha az előbbitől eltér, az esetben értesítési,

levelezési címe.

3. Telefonos, vagy elektronikus elérhetőségei.

4. Nyilatkozatot arról, hogy

- az ingatlant milyen célra és időre kívánja bérbe venni,

- az ingatlant személyesen megtekintette, annak jogi és műszaki tulajdonságait ismeri,

- a pályázó a pályázat feltételeit megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Befizetés igazolása a befizetett pályázati biztosítékról (kaució).

6. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához

szükséges mértékben hozzájárul.

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban "Üröm

Dózsa György út 34. szám alatti ingatlanban lévő helyiségek bérbeadás útján történő

hasznosítása” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti

példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen

csatolni, vagy abból eltávolítani.

A pályázatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem

veszi figyelembe.

Az ingatlan helyszíni bemutatására 2014. 11 hó 26-án reggel 9.00 - 17.00-ig, és 2014. 12.

10-én 9.00 - 15.00-ig kerül sor. A helyszíni bejáráson való részvételi szándék jelzésének

határideje: 2014. 11 hó 24 nap 16 óráig, valamint 2014. 12 hó 08-án 16 óráig.

Pályázatok elbírálása

A pályázati ajánlatok ismertetése

- A pályázatokat tartalmazó zárt borítékot a pályázati kiírásban közzétett időpontban

kell felbontani.

- A felbontásra meg kell hívni a pályázókat.

- A felbontásánál a kiíró, a pályázó és a kiíró által meghívottak lehetnek jelen.

- A pályázat felbontását követően ismertetni kell:

- a pályázó nevét,

- székhelyét,

- a pályázat lényeges tartalmát (kivéve azokat az adatokat, melyek

nyilvánosságra hozatalát ajánlattevő megtiltotta)

 - A kiíró a felbontás után azt köteles először megállapítani, hogy a pályázatok közül,

melyek érvénytelenek.

 - Érvénytelen a pályázat:

- olyan pályázó nyújtotta be, aki nem volt jogosult részt venni a pályázatban

- határidő után nyújtották be

- az előírt biztosítékot nem, vagy nem a megfelelő formában bocsátotta

- az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, továbbá a 27/

- a teljesítési határidőt nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlathoz köti.

- A kiíró feladata, hogy gondoskodjon a pályázatok felbontásáról, illetve

rendelkezésre

2012 (X.31.) számú önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak.

ismertetésekor a bejelentett kifogások észrevételek jegyzőkönyvben történő

rögzítéséről.

Eredménytelen az eljárás ha:

- nem érkezett pályázat

- csak érvénytelen pályázatok érkeztek

- a kiíró egyik pályázatot sem tartja megfelelőnek.

Az eredmény kihirdetésére 2014. 12. hó 17. nap kerül sor.

A bérleti szerződés megkötésére legkésőbb 2014. 12. hó 31. napig kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában

a felhívást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek

nyilvánítsa.

Üröm, 2014. november 12.

Üröm Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark